برای قیمت تماس بگیرید

جوراب طبی با فشار کاهشی استاندارد که بیشترین فشار را در ناحیه مچ پا وارد کرده و هر چه به سمت بالای ران می رویم از
درجه فشار کاسته میشود وبه برگشت خون وریدی کمک کرده وباعث…