برای قیمت تماس بگیرید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.