برای قیمت تماس بگیرید

بافت با چگالی بالا و پد تعبیه شده در اطراف کشکک از خم شدن آن جلوگیری می کند.