برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد.

• شکم بند تمام کش سگک دار از افتادگی عضلات ناحیه شکمی جلوگیری می کند.