برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد.

• کش ساپورت الحاقی باعث تنظیم فشار موضعی روی ناحیه میانی و فشرده کردن چربی های شکم و پهلو شده و دو پل نرم که در طرفین ستون فقرات قرار می گیرند از سرخوردن وجمع شدن شکم بند در زمان استفاده جلوگیری می کنند.