برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول پس از عمل های جراحی در ناحیه شکمی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث پیشگیری از تورم می گردد.

• از پارچه ی ویژه با قابلیت عبور جریان هوا و عدم تعریق تهیه شده است.