برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول شکم را در وضعیت کمترین حجم خود قرار داده و منجر به اعمال فشار کمتری به ستون فقرات می شود .

• با ایجاد گرمای موضعی در محل شکم باعث تعریق و چربی سوزی می گردد.