برای قیمت تماس بگیرید

بافت X حرکات بیش از حد مفصل مچ پا را برای افزایش ثبات آن و همچنین به جهت جلوگیری از رگ به رگ شدن رباط محدود میکند