برای قیمت تماس بگیرید

• به جهت پیشگیری یا جلوگیری از افزایش انحراف هالوکس والگوس استفاده می شود.

• در هنگام خواب و استراحت قابل استفاده است.