برای قیمت تماس بگیرید

– در ﻣﺣﺻوﻻت ﺟدﯾد ﭘرﺳور؛ ﺧط دوﺧت و دوﺧت ﺣذف ﺷده و ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑدون دوﺧت، ﺧطوط ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﯾده ﺗﺎ در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده اﻧﻘﺑﺎض ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﯾﺷﮕون ﮔرﻓﺗن، ﻣﺎﻧﻊ ازﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺣد و ﺧط اﻧداﺧﺗن روی ﭘوﺳت ﻣﯾﺷود.

ﻣﺣﺻوﻻت ﭘرﺳور؛ در ﻋﯾن ﺳﺑﮑﯽ و ﻧرﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘوﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد.